Kim jest logopeda i czym się zajmuje? - Strona logopedy SP2 Zakopane

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kim jest logopeda i czym się zajmuje?

Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielenie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się.
(D. Emiluta-Rozya, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa 2013, s.5)


Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy,
terapią zaburzeń (m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką.

Uwaga! Logopeda zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy. Pracuje także z dziećmi z dysleksją (bądź zagrożeniem dysleksji), opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, różnymi problemami neurologicznymi, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera. Pomaga też dzieciom dwujęzycznym.


Czym zajmuje się logopeda w szkole?

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.


A zatem logopeda pomaga zarówno dzieciom z Oddziału Przedszkolnego, jak i uczniom ze starszych klas.

Moimi głównymi zadaniami są:
badania przesiewowe (obserwacja, wskazanie dzieci, które wymagają pomocy logopedy);
 właściwa diagnoza (rozpoznanie) oraz ustalenie indywidualnego programu terapii logopedycznej;
terapia logopedyczna;
udzielanie wskazówek rodzicom (do pracy w domu) i wychowawcom;
zapobieganie wadom wymowy (profilaktyka).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego